Noodnummer: 06-24921763
  • Wij zijn vaak al preventief op het water!

  • Kustwacht, wij zijn ter plaatse!

  • Hulp is onderweg!

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Tender & Marine service., gevestigd te Barendrecht, Rietgors 183, 2991MP, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52692981 te Rotterdam, hierna te noemen TMS.

1.2 Naast deze voorwaarden zijn, voor zover niet strijd met deze voorwaarden, tevens van toepassing “Algemene Sleepconditiën” gedeponeerd 5 maart 1946, “Nederlandse Sleepconditiën 1951” gedeponeerd 15 november 1951, “Sleepconditiën 1965” gedeponeerd 15december 1965 en de “Bergingsconditiën Den Helder 1988” gedeponeerd 12 februari 1988.

1.3 Voor het vervoeren van personen en hun bagage zijn, voor zover niet in strijd met deze voorwaarden, van toepassing de bepalingen van de gedeponeerde “Personenvervoercondities” van het “Nederlandsch Binnenvaartbureau” gedeponeerd 1 december 1969.

1.4 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van TMS zijn algemene voorwaarden.

1.5 Bijzondere van de voorwaarden van TMS afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

2.1 TMS aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van TMS onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

2.3 Algemene voorwaarden worden slechts door TMS aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen.

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van TMS exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage.

3.2 Gegevens in drukwerken verstrekt door TMS zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden TMS niet.

Artikel 4 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van TMS binden hem niet, voor zover ze door TMS niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst.

5.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor TMS door zijn schriftelijke bevestiging.

5.2 Elke met TMS aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat TMS zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.

5.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door TMS bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 6 Prijzen.

6.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

6.2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden TMS niet.

6.3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

6.4 Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7 Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd, in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 8 Uitvoering overeenkomst.

8.1 TMS heeft de volledige vrijheid de volgorde en wijze van uitvoering van de overeenkomst te bepalen en om aan zijn opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te doen verrichten. Zulks brengt geen wijzigingen in de

wederzijdse rechten en verplichtingen van TMS en de opdrachtgever jegens elkander, zoals neergelegd in deze algemene voorwaarden met dien verstande dat TMS het recht heeft stringente voorwaarden die derden aan hem hebben opgelegd

onverkort ten aanzien van zijn opdrachtgever te laten gelden, mits hij deze verscherping terstond schriftelijk aan zijn opdrachtgever doorgeeft.

 

8.2 TMS verbindt zich om de werkzaamheden en diensten naar beste kunnen en weten te verrichten, zonder echter voor een en ander enige garantie op zich te nemen.

 

8.3 TMS is niet verplicht de werkzaamheden en diensten te verrichten indien en wanneer en waar dit te zijner beoordeling in verband met weers- of andere omstandigheden te veel gevaar medebrengt of anderszins niet raadzaam is.

 

8.4 De uitvoering van de werkzaamheden en diensten vangt aan op het ogenblik waarop het personeel en/of materiaal ter vervulling van de opdracht vertrekt. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 8 eindigt de uitvoering van de werkzaamheden en diensten op het ogenblik waarop het ingezette personeel en/of materiaal op de vertrekplaats is teruggekeerd, dan wel voor enigerlei doel al dan niet in afwachting van (de uitvoering van) een volgende opdracht – een andere (lig)plaats heeft bereikt, dan wel een punt halverwege de geografische afstand naar de plaats van een onmiddellijk uitsluitend uit te voeren volgende opdracht passeert.

Artikel 9 Aanbetaling.

TMS is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van TMS de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10 Leveringstermijnen.

10.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever TMS schriftelijk in gebreke te stellen.

10.2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor TMS zijn de goederen te leveren.

10.3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 11 Oplevering bij berging.

11.1 Ingeval van berging (waaronder begrepen is het verlenen van hulp) van vaartuigen en andere voorwerpen zal de uitvoering van de werkzaamheden beëindigd zijn bij de oplevering van het geborgene. Deze oplevering zal plaatshebben:

a. Van vaartuigen drijvend ter plaatse der lichting, of op of naast de door TMS aan te wijzen wal, of op ponton(s);

b. Van andere voorwerpen op door TMS aan te wijzen wal of in lichters.

11.2 De opdrachtgever zal gehouden zijn het geborgene bij oplevering terstond in ontvangst te nemen. Wal- en/of lichterhuur, alsmede verdere door niet verstond in ontvangst te nemen kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

11.3 Ingeval het geborgene niet terstond in ontvangst wordt genomen, zal TMS gerechtig zijn om, na verloop van twee weken na oplevering, zonder enige voorafgaande kennisgeving en zonder inachtneming van enige formaliteit, het geborgene onderhands of publiek te verkopen, mits de opbrengst onder aftrek van het TMS toekomende, ter beschikking van de opdrachtgever wordt gesteld. Doordat de opdrachtgever TMS opdracht voor het verrichten van diensten heeft gegeven, dan wel doordat hij zaken bij TMS heeft besteld, heeft de opdrachtgever aan TMS een onherroepelijke volmacht tot een dergelijke verkoop gegeven.

11.4 Voor het geval het geborgene aan bederf onderhevig is, of de bewaring voor derden gevaar of hinder dreigt op te leveren, zal TMS niet gehouden zijn genoemde termijn van twee weken in acht te nemen.

11.5 De kosten voor aanduiding en waarschuwing zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 12 Meer. en minderwerk.

12.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

12.2 Meer. en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

12.3 Door TMS te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

12.4 De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 Burgerlijk Wetboek bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 Wijziging van de opdracht.

13.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

13.2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan TMS ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

13.3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door TMS buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14 Annuleren.

14.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door TMS reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be. of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens TMS gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan TMS als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht TMS te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

14.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt TMS zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Reclame.

15.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, TMS terstond schriftelijk op de hoogte te brengen Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering TMS wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

15.2 TMS dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

15.3 Indien de reclame naar het oordeel van TMS juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 16 Garantie.

16.1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend TMS aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal. en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. TMS zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal. en fabricagefouten of indien TMS na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

16.2 Voor alle goederen en materialen die TMS niet zelf vervaardigd verleend hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.

16.3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek. resp. importeurs - of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 17 Retentierecht.

Wanneer TMS goederen van de opdrachtgever onder zich heeft is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. TMS heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 18 Aansprakelijkheid.

18.1 TMS is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken.

d. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik.

e. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht.

f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

18.2 TMS is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van TMS of van hen, die door TMS te werk zijn gesteld.

18.3 TMS zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf. en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

18.4 TMS accepteert geen enkele aansprakelijkheid ter zake van persoons- en/of zaakschade voortvloeiende uit het vervoeren/rondvaren van personen.

Artikel 19 Overmacht.

19.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar TMS of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van TMS, ex. en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van TMS, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor TMS overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

19.2 TMS is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud.

20.1 Zolang TMS geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van TMS.

20.2 TMS heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

20.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding.

21.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

21.2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal TMS ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

21.3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft TMS eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die TMS op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 22 Betaling.

22.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

22.2 TMS is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

22.3 TMS is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

22.4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 50,-. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat TMS zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23 Toepasselijk recht.

Op alle door TMS gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van TMS, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 25 Voorrangsregeling reddings- en bergingswerk.

TMS wijst erop dat haar kerntaak reddings- en bergingswerk is. Indien dit onverwacht werk is dat onverwijld moet worden uitgevoerd gaat dit altijd voor op het andere werk van TMS, waaronder reeds eerder ingepland sleepwerk en rondvaarten e.d. De opdrachtgever hiervan stemt hiermee uitdrukkelijk in. Het met opdrachtgever overeengekomen werk zal vervolgens zo mogelijk na de reddings- of bergingsklus alsnog worden voortgezet of alsnog worden uitgevoerd tegen de eerder overeengekomen condities, desgewenst nadat hiervoor een nieuwe datum en tijdstip is afgesproken. De opdrachtgever ziet af van aanspraken op schadevergoeding jegens TMS. In zulke gevallen zal TMS afzien van aanspraken jegens opdrachtgever van door TMS reeds gemaakte kosten.

Artikel 26 Wijziging van de voorwaarden.

 

TMS is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen, De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. TMS zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip

van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld.

 

 

Informatie aanvragen